Τα δικά μου γεμιστά

Θα λερώσετε μόνο ένα σκεύος και μέσα σε 20᾽ είναι στον φούρνο!